Seveso - Information till allmänheten

Verksamheten vid bergtäkt Bjusberget omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, Sevesolagstiftningen. I denna lagstiftning finn två kravnivåer, beroende av vilken mängd kemikalier som hanteras, men i båda finns krav gällande att delge allmänheten information om risker i verksamheten och hur dessa hanteras. Bergtäkt Bjusberget omfattas av den lägre kravnivån.

Kontakta oss för mer information!