Biotopvård för växter och djur

biotopvard.jpg
Foto: Anders Bruks

“Jag har varit inblandad i diverse vattenrelaterade arbeten med Janne Arnesson (Siljan Schakt AB) och hans grävmaskinister allt sedan 1998 och vi har tillsammans utfört en mängd viktiga natur- och fiskevårdsåtgärder i regionens vattendrag. Samarbetet har fungerat exceptionellt bra med duktiga och lyhörda grävmaskinister (som bara förefaller bli bättre och bättre på arbete i vatten med åren), god logistik och miljövänliga maskiner.”

Anders Bruks, fiskbiolog, Fiskeresursgruppen Länk till Fiskeresursgruppen

Siljan Schakt har ett arbetslag som är specialiserat på biotopvårdsarbeten i vattendrag. Under de senaste åren har vi utvecklat ett fruktbart samarbete med kommuner, länsstyrelser och olika fiskevårdsområden som lett till många uppdrag och stadigt återkommande kunder. Biotopvården är väldigt viktig för att fisken ska trivas och fortplantas i våra vatten. Genom att återställa miljön i ett vattendrag förbättrar man förhållandena för fisken och därmed också fisket. När man satsar på biotopvård är det en satsning på framtiden.

Vad är biotopvård?

Biotopvård innebär att man åtgärdar skadorna av de ingrepp som människan under många år gjort i framförallt rinnande vattendrag. Exempel på sådana ingrepp är utdikning, reglering av vatten, flottledsrensning, kanalisering och vägbyggen.

Tidigare har man gjort försök med att sätta ut odlad fisk för att återställa balansen, men det är åtgärder som endast gett resultat på kort sikt. Därför förordar modern fiskevård idag att man använder sig av biotopvård för att förbättra miljön för växter och djur.

Fisken trivs i levande vatten

Dammar och vägtrummor kan hindra fisken från att vandra, vilket gör att en del arter minskar i antal eller försvinner helt och hållet, medan andra arter gynnas och tar över. Framförallt är det arter som trivs i strömmande vatten som drabbas och arter som lever i sjöar som påverkas i positiv riktning.

I vattendrag där man tidigare flottat timmer har stenblock rensats bort för att underlätta transporten av timret. Det har i sin tur orsakat förändrade villkor för både djur och växter.

Grusbottnar blir lekplatser

Idag försöker man återskapa miljöer så som de en gång såg ut, så att till exempel fisk kan vandra och få tillbaka sina lekområden. Vägtrummor byggs om och man lägger tillbaka block och stenar i vattendragen samt återskapar flöden och ståndplatser. Detta får till följd att grusbottnar återbildas, något som är viktigt för fiskleken, men man kan också tillföra grus för att få en snabbare återhämtning. Det är också viktigt att ta hänsyn till strandlinjen då vegetation ger lä, skugga och erosionsskydd samt näring i form av löv och insekter.

Ett laxomlöp tillåter laxen att passera fritt förbi en damm.  

Ring oss för mer information och beställning!