Vår erfarenhet och kompetens


Siljan Schakt Entreprenad AB har över 30 års erfarenhet och bred kompetens inom markentreprenad. Siljan Schakt ägs av Infrea AB och är ett nischföretag inom entreprenadmaskinsbranschen som erbjuder fullservice. Med det menar vi vår samlade kompetens och erfarenhet tillsammans med de anläggningsmaskiner vi använder i projekten. Siljan Schakt är verksamt inom hela mellansverige.

Våra tjänster

Siljan Schakt utför väggbyggnationer som allmänna vägar, skogs- och traktorvägar samt rustning av dessa. Siljan Schakt är specialiserade på biotopvårdsarbeten i vattendrag där vi under de senaste åren utvecklat ett fruktbart samarbete med kommuner, länsstyrelser och olika fiskevårdsområden. Vidare arbetar Siljan Schakt med byggnationer och reparationer av kraftverk och utför även mätningar, rivningar, gatu- och VA-arbeten, schaktning, dammreparationer, grundarbeten, sprängningsarbeten, kranarbeten, återvinning samt uthyrning av maskiner och containrar.

Vi på Siljan Schakt

Siljan Schakt har närmare 80 anställda och bland dem finns förare, anläggningsarbetare, mättekniker och arbetsledare. Våra anställda har lång erfarenhet av markarbeten, specialkunskaper när det gäller biotoparbeten i vattendrag och har dessutom utbildning bland annat inom ArbetePåVäg, Trafiksäkerhet, Miljö och Hjälp på väg.

Våra maskiner

Siljan Schakt har en modern maskinpark med 27 anläggningsmaskiner av hög standard. Maskinparken byts kontinuerligt ut för att ge bästa tänkbara service till våra kunder och för att arbetena ska kunna kvalitetssäkras och utföras enligt vår kvalitets- och miljöpolicy.

Vår miljö och kvalitet

Siljan Schakt följer gällande miljölagstiftning samt föreskrifter och krav som företaget berörs av. Vi söker ständigt förbättringar och ska förebygga föroreningar. Siljan Schakt har därför upprättat ett miljöledningssystem baserat på ISO 14001.

Siljan Schakt strävar efter ett kvalitetstänkande och det ska vara en integrerad del av det dagliga arbetet och i det långsiktiga utvecklingsarbetet. Vi har upprättat en kvalitetsplan som mall för ett verksamhetsanpassat kvalitetssystem med SS-EN ISO 9001 som grund.

År 2006 omsatte Siljan Schakt 28,8 miljoner kronor och under år 2012 beräknas vår omsättning uppgår till
65 miljoner kronor.